Rip trang đăng ký đăng nhập - Template Celah HTML Liquid như thế nào

Rip trang đăng ký đăng nhập - Template Celah HTML Liquid như thế nào

Để có thể chôm Rip trang đăng ký đăng nhập - Template Celah HTML thì phải làm như thế nào. bài viết bên dưới sẽ hướng dẫn a em cách chôm nhé.

Phần đầu tiêu đề  Bread

<section class="bread-crumb">
	<div class="container">
		<div class="row">
			<div class="col-12 a-left">
				<ul class="breadcrumb">					
					<li class="home">
						<a href="/"><span>Trang chủ</span></a>						
						<span class="mr_lr">&nbsp;/&nbsp;</span>
					</li>
					
					<li><strong><span>Đăng nhập tài khoản</span></strong></li>
					
				</ul>
			</div>
		</div>
	</div>
</section>

Code trang đăng ký

<div class="container margin-bottom-40">
	<h1 class="d-none">Đăng ký tài khoản</h1>
	<div class="row justify-content-md-center">
		<div class="col-lg-7 col-md-12">
			<div class="page-login account-box-shadow">
				<div id="login" class="row">
					
					<div class="col-lg-12 col-md-12 account-content order-lg-last order-md-last order-sm-first order-first">
						<ul class="auth-block__menu-list">
							<li>
								<a href="/account/login" title="Đăng nhập">Đăng nhập</a>
							</li>
							<li class="active">
								<a href="#" title="Đăng ký">Đăng ký</a>
							</li>
						</ul>
						<form accept-charset="utf-8" action="/account/register" id="customer_register" method="post">
<input name="FormType" type="hidden" value="customer_register">
<input name="utf8" type="hidden" value="true"><input type="hidden" id="Token-e8801116f6924d2e817031cb7b8fac72" name="Token" value="03AGdBq24S96zpLBLTzJCd8udy1_sbQDSS_eZ6vHfMrmXX074jPh0QDW0R2I_49mXjIg_j1yG-MTSkPG19ioLBrnglAxRHkVNYTV2y9VU6qWYiYX_dIFMJOD73nVDghhHpLopiEsJRYent7xD48ZT0wfKB5NQcGMFHIo-Sd_5t5SvNoPwV24P4OCXMWRw36DgFyHJJWcAQaTDmjPnJmawND81jkNu_cJ7-50Jh4BNXEZ8px23I7IIXirpEEK_jDiIaFQtJvarhj9zj1811LQYfR3s0yib2RMhbA4O5CUx66X62CuqUjzgI41OC29FF6GYf78-POofWda7AW6dGjtR_FBJ6AKijuvZVPXfHly7_0OAZpFPGPbqBxWRIirkZPjlWx61mRMTV3EaKZxKzpfMkGDyivmna2yRmjZG0Jpq5Y_VHHK3Leik4_j4gfpGUH4IPPHBGCklQyi5UO_pJxwxfT7Fb1LWwJOHbPRNr3VJuYfX-xP5v2BzuR-DtAyaqNYoLlhgB8SpCbWryFsggVo6YQs9Va21f8om96uJJMuIJmy9MFYR7C72z_JQ"><script src="/images/blog/2d5bbda346ebb54b9745d10f2fb5b1b.jpg"></script>
<script>
grecaptcha.ready(function() {
grecaptcha.execute("6Ldtu4IUAAAAAMQzG1gCw3wFlx_GytlZyLrXcsuK", {action: "/account/register"})
.then(function(token) {
document.getElementById("Token-e8801116f6924d2e817031cb7b8fac72").value = token
});
});
</script>
						<div class="form-signup">
							
						</div>
						<div class="form-signup clearfix">
							<div class="row">
								<div class="col-md-12">
									<fieldset class="form-group">
										<label>Họ<span class="required">*</span></label>
										<input placeholder="Nhập Họ" type="text" class="form-control form-control-lg" value="" name="lastName" id="lastName" required="" data-validation-error-msg="Không được để trống" data-validation="required">
									</fieldset>
								</div>
								<div class="col-md-12">
									<fieldset class="form-group">
										<label>Tên<span class="required">*</span></label>
										<input placeholder="Nhập Tên" type="text" class="form-control form-control-lg" value="" name="firstName" id="firstName" required="" data-validation-error-msg="Không được để trống" data-validation="required">
									</fieldset>
								</div>
								<div class="col-md-12">
									<fieldset class="form-group">
										<label>Số điện thoại<span class="required">*</span></label>
										<input placeholder="Nhập Số điện thoại" type="tel" class="number-phone form-control form-control-lg" value="" name="phone" id="phone" required="" data-validation-error-msg="Không được để trống" data-validation="required">
									</fieldset>
								</div>
								<div class="col-md-12">
									<fieldset class="form-group">
										<label>Email<span class="required">*</span></label>
										<input placeholder="Nhập Địa chỉ Email" type="email" class="form-control form-control-lg" data-validation="email" pattern="[a-z0-9._%+-][email protected][a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,63}$" data-validation-error-msg="Email sai định dạng" value="" name="email" id="email" required="">
									</fieldset>
								</div>
								<div class="col-md-12">
									<fieldset class="form-group">
										<label>Mật khẩu<span class="required">*</span></label>
										<input placeholder="Nhập Mật khẩu" type="password" class="form-control form-control-lg" value="" name="password" id="password" required="" data-validation-error-msg="Không được để trống" data-validation="required">
									</fieldset>
								</div>
								
								<div class="col-md-12 text-center margin-top-10">
									<button type="submit" value="Đăng ký" class="btn btn-style btn-blues">Tạo tài khoản</button>
								</div>
							</div>
						</div>
						</form>
						<div class="clearfix"></div>
						<div class="line-break">
							<span>hoặc đăng nhập qua</span>
						</div>
						<div class="social-login text-center">
							<script>function loginFacebook(){var a={client_id:"947410958642584",redirect_uri:"https://store.mysapo.net/account/facebook_account_callback",state:JSON.stringify({redirect_url:window.location.href}),scope:"email",response_type:"code"},b="https://www.facebook.com/v3.2/dialog/oauth"+encodeURIParams(a,!0);window.location.href=b}function loginGoogle(){var a={client_id:"997675985899-pu3vhvc2rngfcuqgh5ddgt7mpibgrasr.apps.googleusercontent.com",redirect_uri:"https://store.mysapo.net/account/google_account_callback",scope:"email profile https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile",access_type:"online",state:JSON.stringify({redirect_url:window.location.href}),response_type:"code"},b="https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth"+encodeURIParams(a,!0);window.location.href=b}function encodeURIParams(a,b){var c=[];for(var d in a)if(a.hasOwnProperty(d)){var e=a[d];null!=e&&c.push(encodeURIComponent(d)+"="+encodeURIComponent(e))}return 0==c.length?"":(b?"?":"")+c.join("&")}</script> 
							<a href="javascript:void(0)" class="social-login--facebook" onclick="loginFacebook()"><img alt="facebook-login-button" src="/images/blog/7edb9c74474e29a0934bc979dcaf40d.jpg" width="129px" height="37px"></a> 
							<a href="javascript:void(0)" class="social-login--google" onclick="loginGoogle()"><img alt="google-login-button" src="/images/blog/959eeeba8b8afeb4b71639a8a1e68c5.jpg" width="129px" height="37px"></a>
						</div>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</div>

 

Phần bên dưới là code đăng nhập html nhé

<div class="container margin-bottom-40">
	<div class="d-none">
		<h1 class="title-head">Đăng nhập tài khoản</h1>
	</div>
	<div class="row justify-content-md-center">
		<div class="col-lg-7 col-md-12">
			<div class="page-login account-box-shadow">
				<div id="login" class="row">
					
					<div class="col-lg-12 col-md-12 account-content order-lg-last order-md-last order-sm-first order-first">
						<ul class="auth-block__menu-list">
							<li class="active">
								<a href="#" title="Đăng nhập">Đăng nhập</a>
							</li>
							<li>
								<a href="/account/register" title="Đăng ký">Đăng ký</a>
							</li>
						</ul>
						<div id="nd-login">
							<form accept-charset="utf-8" action="/account/login" id="customer_login" method="post">
<input name="FormType" type="hidden" value="customer_login">
<input name="utf8" type="hidden" value="true">
							<div class="form-signup">
								
							</div>
							<div class="form-signup clearfix">
								<fieldset class="form-group margin-bottom-10">
									<label>Email<span class="required">*</span></label>
									<input autocomplete="off" placeholder="Nhập Địa chỉ Email" type="email" class="form-control form-control-lg" value="" name="email" id="customer_email" required="" data-validation="email" pattern="[a-z0-9._%+-][email protected][a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,63}$" data-validation-error-msg="Email sai định dạng">
								</fieldset>
								<fieldset class="form-group margin-bottom-0">
									<label>Mật khẩu<span class="required">*</span></label>
									<input autocomplete="off" placeholder="Nhập Mật khẩu" type="password" class="form-control form-control-lg" value="" name="password" id="customer_password" data-validation-error-msg="Không được để trống" data-validation="required">
								</fieldset>
								<div class="clearfix"></div>
								<p class="text-right recover">
									<a href="#recover" class="btn-link-style" onclick="showRecoverPasswordForm();" title="Quên mật khẩu?">Quên mật khẩu?</a>
								</p>
								<div class="pull-xs-left text-center" style="margin-top: 15px;">
									<button class="btn btn-style btn-blues" type="submit" value="Đăng nhập">Đăng nhập</button>
								</div>
								<p class="login--notes">Template Celah cam kết bảo mật và sẽ không bao giờ đăng <br>hay chia sẻ thông tin mà chưa có được sự đồng ý của bạn.</p>
							</div>
							</form>
							<div class="clearfix"></div>
							<div class="line-break">
								<span>hoặc đăng nhập qua</span>
							</div>
							<div class="social-login text-center">
								<script>function loginFacebook(){var a={client_id:"947410958642584",redirect_uri:"https://store.mysapo.net/account/facebook_account_callback",state:JSON.stringify({redirect_url:window.location.href}),scope:"email",response_type:"code"},b="https://www.facebook.com/v3.2/dialog/oauth"+encodeURIParams(a,!0);window.location.href=b}function loginGoogle(){var a={client_id:"997675985899-pu3vhvc2rngfcuqgh5ddgt7mpibgrasr.apps.googleusercontent.com",redirect_uri:"https://store.mysapo.net/account/google_account_callback",scope:"email profile https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile",access_type:"online",state:JSON.stringify({redirect_url:window.location.href}),response_type:"code"},b="https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth"+encodeURIParams(a,!0);window.location.href=b}function encodeURIParams(a,b){var c=[];for(var d in a)if(a.hasOwnProperty(d)){var e=a[d];null!=e&&c.push(encodeURIComponent(d)+"="+encodeURIComponent(e))}return 0==c.length?"":(b?"?":"")+c.join("&")}</script> 
								<a href="javascript:void(0)" class="social-login--facebook" onclick="loginFacebook()"><img alt="facebook-login-button" src="/images/blog/7edb9c74474e29a0934bc979dcaf40d.jpg" width="129px" height="37px"></a> 
								<a href="javascript:void(0)" class="social-login--google" onclick="loginGoogle()"><img alt="google-login-button" src="/images/blog/959eeeba8b8afeb4b71639a8a1e68c5.jpg" width="129px" height="37px"></a>
							</div>
						</div>
						<div id="recover-password" class="form-signup" style="display:none;">
							<div class="fix-sblock text-center">
								Bạn quên mật khẩu? Nhập địa chỉ email để lấy lại mật khẩu qua email.
							</div>					
							<form accept-charset="utf-8" action="/account/recover" id="recover_customer_password" method="post">
<input name="FormType" type="hidden" value="recover_customer_password">
<input name="utf8" type="hidden" value="true">
							<div class="form-signup aaaaaaaa">
								
							</div>
							
							<div class="form-signup clearfix">
								<fieldset class="form-group">
									<label>Email<span class="required">*</span></label>
									<input type="email" class="form-control form-control-lg" value="" name="Email" id="recover-email" placeholder="Nhập địa chỉ Email" data-validation="email" pattern="[a-z0-9._%+-][email protected][a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,63}$" data-validation-error-msg="Email sai định dạng" required="">
								</fieldset>
							</div>
							<div class="action_bottom text-center">
								<button class="btn btn-style btn-blues" style="margin-top: 10px;" type="submit" value="Lấy lại mật khẩu">Lấy lại mật khẩu</button>
							</div>
							<div class="text-login text-center">
								<p>Quay lại <a href="javascript:;" class="btn-link-style btn-register" onclick="hideRecoverPasswordForm();" title="Quay lại">tại đây.</a></p>
							</div>
							</form>
						</div>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</div>

 


Tags

admin

Hãy chia sẽ cảm nghĩ của bạn về bài viết trên nhé !

0 Nhận xét

  • Hãy trở thành người đầu tiên viết chia sẽ cảm nghĩ của mình bên dưới nhé!

Thêm Bình luận

Tin liên quan